การเปลี่ยน/คืนสินค้า

  1. การรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.dceramic.com เท่านั้น
  2. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้าและปฏิเสธการรับสินค้าทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบหรือชำรุดเสียหายเป็นต้น
  3. การรับคืนสินค้า บริษัทจะรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าคืนกรณีที่ส่งสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อเท่านั้น หากการคืนสินค้าเกิดจากลูกค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าเองทั้งหมด
  4. ลูกค้าติดต่อสามารถแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยน/คืนสินค้ากับเจ้าหน้าที่ โทร 02-422-5732 ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8:30 – 17:30 น.
  5. ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่รับสินค้า
  6. สินค้านั้นจะต้องไม่ชำรุดเสียหาย บุบสลาย จากการกระทำของลูกค้า
  7. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
  8. ค่าบริการการขนส่ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถคืนได้
  9. การเปลี่ยน/คืนสินค้าที่มีปัญหาจากผลิตภัณฑ์ โดยต้องได้รับการตรวจสอบ ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทและผู้ผลิตก่อนทุกกรณี

    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

X